Biomasseplan for Favrskov Kommune

 

Favrskov Kommune har lavet en Biomasseplan. Biomasseplanen blev godkendt af Byrådet 28.oktober 2014.

 

Biomasseplanen beskriver muligheder og konsekvenser ved en øget udnyttelse af biomasse i Favrskov Kommune og giver et bud på, hvordan en øget udnyttelse/produktion bedst kan integreres i energiproduktionen.


Biomasseplanen består af tre hoveddele:

  • En kortlægningsdel, som indeholder en ressourceanalyse for den nuværende anvendelse af biomasse i Favrskov Kommune
  • En potentialedel, som indeholder en potentialeanalyse for øget produktion og for øget anvendelse af biomasse i energiproduktionen
  • En scenariedel, som indeholder et overblik over biomassepotentialet i Favrskov Kommune samt et beregnet scenario for 2020 med belysning af de energi- og miljømæssige konsekvenser

 

Biomasseplanen viser, at den samlede anvendelse af biomasse i energiproduktionen i Favrskov Kommune i dag er 1.142 TJ om året. Anvendelsen af biomasse er primært knyttet til halm og træ samt udnyttelse af husdyrgødningen til biogas.


I biomasseplanens potentialeanalyse er der estimeret et samlet biomassepotentiale på 1.888 TJ om året i år 2020, hvilket svarer til ca. 30 % af bruttoenergiforbruget i Favrskov Kommune, som er ca. 6.000 TJ om året. Den samlede CO2-reduktion er i biomasseplanen, ved fuld gennemførelse af tiltagene, beregnet til ca. 46.000 tons CO2 om året.


Biomasseplanen er et af projekterne i Favrskov Kommunes klimaplan og skal medvirke til at støtte op om Favrskov Kommunes klimaplans mål om øget udnyttelse af bioenergi i energiforsyningen. Biomasseplanen synliggør potentialet for øget produktion samt forskellige anvendelsesmuligheder for biomasse i Favrskov Kommune. Aktiviteter til fremme af biomasseplanen, som omlægning af landbrugsarealer og ændring af skovdrift, skal ske i privat regi.


Favrskov Kommune kan varetage en række koordinerende opgaver i forhold til at følge og understøtte udviklingen i udnyttelsen af biomasse. Der er i biomasseplanen peget på en række mulige handlinger, som Favrskov Kommune kan deltage i eller igangsætte på sigt.


Som en del af biomasseplanen blev der i foråret 2013 afholdt en interessent workshop med deltagelse af lokale aktører inden for produktion og anvendelse af biomasse til energi. Workshoppen har givet idéer og input i udarbejdelsen af biomasseplanen.

www.favrskov.dk/biomasseplan